Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2348 2216 500
Reposted fromNekoii Nekoii viaAllwithinmyhands Allwithinmyhands
6802 dea4 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaczinok czinok
4130 c973 500
Reposted fromregcord regcord viakelu kelu
Play fullscreen
Reposted bymangoemachinaeRamme
2092 ac2b 500

cynicralfs:

dont pop it ya frickin moron!

Play fullscreen
"whats virus in polish?"
Reposted frommangoe mangoe viakelu kelu
0546 dbb2 500

hinaofficial:

redditfront:

This picture in McDonald’s was hung sideways

Reposted fromNeonjax Neonjax viamieteq mieteq
Reposted fromFlau Flau viaUbik Ubik
Play fullscreen
Reposted byslova slova
Reposted fromkelu kelu
8569 74a0 500
Reposted byslova slova
Play fullscreen
Reposted bycia cia
https://rsf.org/en/poland

Co za kupa bzdur, przecież PiS zrobił dokładnie to samo co PO z mediami (wywalili nie swoich i dali swoich), propaganda też była (zielona wyspa choćby, temat wałkowany chyba przez rok, dodatkowo choćby do samego końca kadencji obwiniali PiS o wszystko co złe). Nie jestem ani za jednymi ani za drugimi, ale założenie że wcześniej było inaczej jest po prostu nieprawdą.

Odwołali prenumeratę wyborczej - i to jest niby powodem zaniżenia indeksu wolności prasy? Że w urzędach nie ma gazet za darmo i że trzeba sobie samemu kupić? xD 

Pomijam już fakt, że "law to “re-Polishize” the country’s press" jest tu przedstawiane jako coś złego.
Reposted bypanpancernyLukasYork
6061 7e86 500
Reposted fromkelu kelu
7460 db21
Reposted fromaph-iggy aph-iggy viaMsCaptain MsCaptain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl